U.S. Prime Beef เนื้อชั้นดีเยี่ยมที่ได้รับกำรรับรองจำก USDA กระทรวงกำรเกษตรจำกสหรัฐอเมริกำ เป็นเนื้อวัวที่มีควำมนุ่ม, มีควำมชุ่มของเนื้อ,มีรสชำติและผิวเนื้อที่ยอดเยี่ยมที่สุด และมีค่ำไขมันแทรกที่ศุงมำกจำกวัวที่อำยุน้อย U.S. Top Choice เนื้อชั้นดีที่ได้รับกำรรับรองจำก USDA กระทรวงกำรเกษตรจำกสหรัฐอเมริกำ เป็นเนื้อวัวชั้นสูงรองลงมำจำกเนื้อวัว U.S. Prime โดยเนื้อ U.S. Choice นั้นจะมีควำมนุ่ม ควำมชุ่มฉ่ำ และรสชำติของเนื้อที่ต่ำกว่ำเนื้อวัว U.S. Prime เพียงเล็กน้อย
U.S. Special เนื้อเกรดพิเศษ เป็นเกรดมำตรฐำนอยู่ในระดับดี มีคุณภำพ เนื้อเกรดนี้จะมีควำมนุ่ม ควำมชุ่มฉ่ำและรสชำติที่คุณจะชื่นชอบ

฿430.00
Weight: 180-200g

สินค้าหมดแล้ว
Weight: 180-200g

สินค้าหมดแล้ว
Weight: 280-300g

สินค้าหมดแล้ว
฿1,450.00
Weight: 330-350g

Weight: 280-300g

฿630.00
Weight: 280-300g